تقدیرنامه


سپاس نامه جمعیت هلال احمر استان اصفهان از جناب آقای دکتر رحیمی

Acknowledgment