جدول مناقصات

 
موضوع  شرایط عمومی شرایط اختصاصی
عمليات اجرايي احداث مخزن بتني آب آتش نشاني به حجم 9000 متر مکعب ، احداث حوضچه ها،نصب تأسيسات و ابزار دقيق مربوطه به شرح اسناد فني دریافت فایل دریافت فایل
خريد پوشش هاي بيمه اي به شرح مندرج در بند 1 شرايط خصوصي دریافت فایل برای دریافت کامل اسناد شامل شرایط خصوصی و پیوست مناقصه به واحد امور قراردادهای شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران مراجعه گردد. تماس داخلی: 2802، 2803